Menu

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

This version is in effect since September 16th, 2015.
Latest update on March 5th 2020.

Artikel 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Partijen: de Klant en Shtick
  2. Klant: de partij die de Opdracht geeft.
  3. Shtick: de vennootschap Shtick BVBA, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Bestormingstraat 5, BTW BE0637.792.915, rechtspersonenregister Antwerpen.
  4. Opdracht (of Overeenkomst): overeenkomst van opdracht waarbij Shtick zich tegenover de Klant verbindt diensten te verlenen.

 

Artikel 2. Toepassingsgebied

2.1. Tenzij anders overeengekomen, wordt de rechtsverhouding tussen Partijen geregeld door de algemene voorwaarden van Shtick, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de Klant.

2.2. Door het plaatsen van een Opdracht erkent de Klant de algemene voorwaarden van Shtick te aanvaarden.

2.3. Ingeval van een langdurige contractuele relatie tussen Shtick en de Klant, wordt de Klant geacht de algemene voorwaarden van Shtick te kennen en te aanvaarden, ook voor toekomstige Opdrachten.

 

Artikel 3. Totstandkoming en duur van de Opdracht

3.1. De Overeenkomst komt tot stand tussen de Partijen op het ogenblik van aanvaarding van de Opdracht door Shtick. Dit kan zowel door een schriftelijke bevestiging (via e-mail), een mondelinge overeenkomst, als door het bezorgen van een correct ondertekende offerte.

3.2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde duur is aangegaan.

3.3. De geldigheid van een offerte is standaard 30 dagen, tenzij anders overeengekomen of vermeld op de offerte.

 

Artikel 4. Informatieverschaffing door de Klant

4.1. De Klant is gehouden alle informatie die Shtick aangeeft nodig te hebben voor het correct en tijdig kunnen uitvoeren van de Opdracht en/of waarvan de Klant weet of behoort te weten dat Shtick de informatie nodig heeft voor het correct en tijdig kunnen uitvoeren van de Opdracht, ter beschikking te stellen in de vorm, in het veelvoud en op de wijze zoals door Shtick gewenst en bovendien zo tijdig dat Shtick de Opdracht zonder vertraging kan uitvoeren.

4.2. De Klant staat tegenover Shtick in voor de correctheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Shtick ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze informatie via of van een derde afkomstig is. Shtick heeft niet als opdracht de juistheid en volledigheid van de door de Klant verstrekte informatie te onderzoeken.

4.3. Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan de Klant weet of behoort te weten dat zij voor de uitvoering van de Opdracht van belang (kunnen) zijn, dan brengt de Klant Shtick daarvan onverwijld en volledig op de hoogte.

4.4. Uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria ontstaan door het niet, niet ­tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van gevraagde informatie, zijn voor rekening van de Klant.

 

Artikel 5. Omschrijving van de Opdracht

De diensten worden geleverd zoals bepaald in de overeenkomst, in het betreffende e-mailverkeer of op de offerte.

 

Artikel 6. Uitvoering van de Opdracht

6.1. Shtick zal zich inspannen de Opdracht met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Ten aanzien van de Opdracht is er sprake van een inspanningsverbintenis voor Shtick.

6.2. Shtick bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de Opdracht wordt uitgevoerd. De uitvoering van de Opdracht kan geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan een derde. Shtick blijft verantwoordelijk voor het overgedragen (deel van het) project.

 

Artikel 7. Uitvoeringstermijnen

7.1. De termijnen voor het uitvoeren van de Opdracht zijn slechts streeftermijnen, tenzij anders overeengekomen.

7.2. Dient de Klant een voorschot te betalen, dan gaat de uitvoeringstermijn voor de Opdracht niet eerder in dan dat de betaling van het voorschot geheel door Shtick is ontvangen.

7.3. Dient de Klant voor de uitvoering van de Opdracht informatie ter beschikking te stellen van Shtick, dan gaat de uitvoeringstermijn voor de Opdracht niet eerder in dan dat de benodigde informatie geheel ter beschikking is gesteld aan Shtick.

 

Artikel 8. Garantie

Shtick is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming van het product dat zich manifesteert binnen een termijn van twee (2) maanden te rekenen vanaf het moment dat het product in gebruik genomen wordt of live gezet wordt, tenzij anders overeengekomen tussen Partijen. Shtick zal in voorkomend geval het gebrek oplossen zonder meerkost. De Klant dient elk gebrek binnen de termijn van twee (2) maanden na ingebruikname van live zetten van het product schriftelijk mee te delen aan Shtick. Zoniet, verliest de Klant zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming in te stellen.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1. Shtick zal, indien nodig, een afzonderlijke overeenkomst afsluiten met de Klant waarin de overdracht van de Intellectuele Eigendom van de producten gebruikt bij de uitvoering van de Opdracht zal geregeld worden. In deze afzonderlijke overeenkomst zullen alle modaliteiten en beperkingen van de overdracht van de Intellectuele Eigendomsrechten door Shtick aan de Klant voorzien worden.

9.2. Bij gebreke aan afzonderlijke overeenkomst tussen Partijen over de Intellectuele Eigendomsrechten, behoudt Shtick zich alle Intellectuele Eigendomsrechten voor met betrekking tot producten gebruikt bij de uitvoering van de Opdracht.

9.3. De Klant zal de intellectuele eigendomsrechten van Shtick steeds respecteren en in de mate van het mogelijke mee beschermen door onder andere Shtick onverwijld te informeren over inbreuken door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Shtick.

 

Artikel 10. Honorarium

10.1. Shtick factureert voor haar werkzaamheden een honorarium waarbij in beginsel wordt uitgegaan van een uurtarief en de aan de Opdracht bestede tijd, de verplaatsingskosten, alsmede de gemaakte kosten en facturatie van door Shtick ingeschakelde derden.

10.2. Shtick heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen en kosten tussentijds te wijzigen. Het verschuldigd zijn van honorarium is afhankelijk van het feit of het met de Opdracht beoogde resultaat ten volle is bereikt.

10.3. Shtick is gerechtigd van de Klant de betaling van een voorschot op het honorarium te verzoeken. Bij uitputting van dit voorschot kan een nieuw voorschot gevraagd worden. Shtick zal zijn werkzaamheden slechts aanvatten of hervatten na betaling van het voorschot door de Klant.

10.4. Alle tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden gelegd.

 

Artikel 11. Betaling

11.1. De facturatie door Shtick geschiedt op maandelijkse basis, tenzij anders overeengekomen. Tevens zal bij de oplevering van een Opdracht een slotfactuur opgemaakt worden.

11.2. De Klant dient de facturen van Shtick te betalen binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur bij de vervaldag.

11.3. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Klanten hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

11.4. Betaling geschiedt in euro, tenzij anders overeengekomen, door middel van overmaking ten gunste van een door Shtick aan te wijzen bankrekening. Deze is terug te vinden op de factuur en/of offerte.

11.5. De Klant heeft niet het recht van verrekening, korting of opschorting, tenzij anders overeengekomen of aangegeven op de offerte of de factuur.

11.6. Bij niet­betaling van de factuur uiterlijk op de vervaldag, brengen alle verschuldigde sommen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, een administratieve verwerkingskost op van vijftien Euro (€ 15), alsook een interest op van één procent (1%) per maand, waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand, en worden de factuurbedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met tien procent (10%), met een minimum van vijfhonderd Euro (€ 500,00). Tevens vervallen bij niet­betaling van de factuur uiterlijke op de vervaldag alle toegestane kortingen.

11.7. Bij gebreke aan betaling door de Klant op de vervaldag van de factuur, is Shtick gerechtigd om zonder voorafgaande ingebrekestelling de uitvoering van de Opdracht te schorsen met onmiddellijke ingang en/of de opgeleverde producten en/of diensten onmiddellijk te staken.

11.8. Wordt de uitvoering van een Opdracht stilgelegd en later opnieuw opgestart, zal de Klant een bijkomende vergoeding dienen te betalen voor de heropstartkosten, met een minimum van de kost van één werkdag.

11.9. Elke annulering van de Opdracht dient schriftelijk te gebeuren en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Shtick. Ingeval van annulering van de Opdracht door de Klant zowel vóór de aanvang van de Opdracht als wanneer reeds begonnen is aan de Opdracht, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van dertig procent (30%) van de prijs van de Opdracht, met een minimum van vijhonderd Euro (€ 500,00), onverminderd het honorarium voor de reeds verrichte prestaties en gemaakte kosten. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.

 

Artikel 12. Protesten

12.1. Protesten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen onmiddellijk doch uiterlijk binnen de veertien (14) dagen na factuurdatum, schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan Shtick.

12.2. Protesten met betrekking tot gebrek aan overeenstemming van het product dienen te gebeuren binnen een termijn van twee (2) maanden te rekenen vanaf het moment dat het product in gebruik genomen wordt of live gezet wordt.

12.3. Protesten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1. Shtick is slechts aansprakelijk voor de door haar begane grove of opzettelijke fout. Shtick is derhalve niet aansprakelijk voor de gewone of lichte fout. Voor zover Shtick bij de uitvoering van de Opdracht afhankelijk is van de medewerking, diensten en prestaties van derden, kan zij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook voortvloeiend uit hun fout, daarin begrepen grove fout of opzet.

13.2. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Klant aan Shtick onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Shtick niet aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade.

13.3. Inzake soft- en hardware geldt dat Shtick nooit aansprakelijk kan gesteld worden voor de werking van third party software, SaaS platformen (zoals bv. MailChimp, SharpSpring, Prismic, SquareSpace, etc.) of Sociale Mediakanalen (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) noch voor de toepassing ervan. De hosting­ diensten worden verstrekt door een derde partij — standaard Combell NV. tenzij anders overeengekomen — waarvoor Shtick niet aansprakelijk kan gesteld worden.

13.4. Shtick is niet gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, zoals, doch niet beperkt tot, verlies van gegevens, winstderving, personeelskosten, verlies van een kans, klachten van derden, advocatenkosten.

13.5. De schadevergoeding waartoe Shtick eventueel gehouden is ten opzichte van de Klant en/of derden, is nooit hoger dan het bedrag van het gefactureerde honorarium voor de corresponderende (deel)Opdracht. Ingeval de aansprakelijkheid voor de schade door een verzekering is gedekt, zal de uitkering die onder de verzekering wordt verkregen, in mindering dienen te worden gebracht van de aansprakelijkheid van Shtick.

 

Artikel 14. Vrijwaring

Shtick is niet aansprakelijk voor schade aan derden en is niet gehouden tot enige vrijwaring van de Klant tegen eventuele aanspraken van derden. De Klant vrijwaart daarentegen Shtick voor aanspraken van derden.

 

Artikel 15. Waarborgen

15.1. Indien het vertrouwen van Shtick in de kredietwaardigheid van de Klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Shtick zich het recht voor de gehele Opdracht of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de Opdracht reeds geheel of gedeeltelijk werd uitgevoerd.

15.2. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd ingeval van annulering van de Opdracht verschuldigd zijn door de Klant.

 

Artikel 16. Afstand van recht

Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

 

Artikel 17. Vertaling

De Nederlandstalige tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

18.1. Op alle Overeenkomsten tussen de Partijen is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing.

18.2. Tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen met betrekking tot de Overeenkomst tussen de Partijen beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Antwerpen.

 

If you’re looking for the terms of use of the website — shtick.be — you should visit this link

Share

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!